دريافت نظرات برون سازماني

 • پاسخ گویی

  50

  رضایت

  کیفیت

  70

  سرعت عمل

  80

  برخوردها

  90